Algemene VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden CHECK communicatiekracht, gevestigd aan Kroon 72, 5406 DJ, te Uden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 57989400.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
CHECK communicatiekracht: CHECK communicatiekracht ingeschreven bij de KvK onder nummer 57989400.
Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die CHECK communicatiekracht voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven en daarmee de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen CHECK communicatiekracht en de opdrachtgever.


Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen CHECK communicatiekracht en de opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CHECK communicatiekracht, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden CHECK communicatiekracht en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met CHECK communicatiekracht zijn overeengekomen.


Artikel 2 Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes hebben de geldigheid van één maand.

CHECK communicatiekracht kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is CHECK communicatiekracht daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CHECK communicatiekracht anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht CHECK communicatiekracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van CHECK communicatiekracht.


Artikel 4 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 5 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt CHECK communicatiekracht de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CHECK communicatiekracht zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal CHECK communicatiekracht de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal CHECK communicatiekracht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal CHECK communicatiekracht proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

CHECK communicatiekracht zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CHECK communicatiekracht kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de opdrachtgever en CHECK communicatiekracht zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

CHECK communicatiekracht zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

CHECK communicatiekracht heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

CHECK communicatiekracht heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft CHECK communicatiekracht het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, is CHECK communicatiekracht niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft CHECK communicatiekracht het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan CHECK communicatiekracht.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft CHECK communicatiekracht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Honorarium
Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, het Honorarium is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van CHECK communicatiekracht.

Van alle bijkomende kosten zal CHECK communicatiekracht tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden berekend.


Artikel 8 Wijziging honorarium
Indien CHECK communicatiekracht bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is CHECK communicatiekracht gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien CHECK communicatiekracht het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op CHECK communicatiekracht rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • CHECK communicatiekracht alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.


CHECK communicatiekracht zal de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. CHECK communicatiekracht zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Artikel 9 Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door CHECK communicatiekracht aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, op een door CHECK communicatiekracht aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

CHECK communicatiekracht is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever te factureren.

CHECK communicatiekracht en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van CHECK communicatiekracht en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens CHECK communicatiekracht onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10 Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft CHECK communicatiekracht in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 11 Opschorting
Indien de opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft CHECK communicatiekracht het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is CHECK communicatiekracht bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst CHECK communicatiekracht omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CHECK communicatiekracht kan worden gevergd.

CHECK communicatiekracht behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12 Ontbinding
Indien de opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is CHECK communicatiekracht bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is CHECK communicatiekracht bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst CHECK communicatiekracht omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van CHECK communicatiekracht kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CHECK communicatiekracht kan worden gevergd;
 • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van CHECK communicatiekracht op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien CHECK communicatiekracht de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is CHECK communicatiekracht niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door CHECK communicatiekracht geleden schade.


Artikel 13 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan CHECK communicatiekracht of de opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CHECK communicatiekracht geen invloed kan uitoefenen en waardoor CHECK communicatiekracht niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de

nakoming van de Overeenkomst door CHECK communicatiekracht in redelijkheid niet van de opdrachtgever mag worden verlangd.

CHECK communicatiekracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat CHECK communicatiekracht haar verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel CHECK communicatiekracht als de opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt CHECK communicatiekracht zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien CHECK communicatiekracht ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CHECK communicatiekracht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 14 Inspanningsverbintenis
De overeenkomst tussen CHECK communicatiekracht en de opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.


Artikel 15 Onderzoek en reclame
De opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan CHECK communicatiekracht gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan CHECK communicatiekracht gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal CHECK communicatiekracht aan de opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door CHECK communicatiekracht nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de opdrachtgever CHECK communicatiekracht niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de opdrachtgever CHECK communicatiekracht binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.


Artikel 16 Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. CHECK communicatiekracht is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld van CHECK communicatiekracht.

CHECK communicatiekracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

CHECK communicatiekracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat CHECK communicatiekracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CHECK communicatiekracht kenbaar behoorde te zijn.

CHECK communicatiekracht is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien CHECK communicatiekracht aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van CHECK communicatiekracht in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De opdrachtgever dient de schade waarvoor CHECK communicatiekracht aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan CHECK communicatiekracht te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens CHECK communicatiekracht vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CHECK communicatiekracht of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 17 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart CHECK communicatiekracht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien CHECK communicatiekracht uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden CHECK communicatiekracht zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van CHECK communicatiekracht en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 18 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens CHECK communicatiekracht en de door CHECK communicatiekracht (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.


Artikel 19 Intellectuele eigendom
CHECK communicatiekracht behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

CHECK communicatiekracht behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 20 Privacy
De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan CHECK communicatiekracht verstrekt, zal CHECK communicatiekracht zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Het is CHECK communicatiekracht niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren of te verkopen.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak CHECK communicatiekracht gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en CHECK communicatiekracht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CHECK communicatiekracht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden
CHECK communicatiekracht heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. CHECK communicatiekracht zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CHECK communicatiekracht partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen CHECK communicatiekracht en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van Privacy & Cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten